ارسال بسته از”آلمان ؛ ویسبادن یا فرانکفورت” به “ایران ؛ تهران”

مبداآلمان / ویسبادن یا فرانکفورت
مقصدایران / تهران
نوع بستهتجهیزات الکترونیکی
وزن بسته3 کیلو حدودا
قیمت پیشنهادی700 هزار تومان

*لازم است مدارک شناسایی مسافر را مشاهده کنم


ثبت رایگان آگهی