پذیرش بسته از “ایران ، tehran” به “یونان ، Athens “

مبداایران / tehran
مقصدیونان / Athens
تاریخ پرواز20 March
وزن خالی بار

* بسته باید کاملا قابل رویت باشد
* لازم است محتویات بسته را به طور کامل بررسی کنم
* لازم است مدارک شناسایی صاحب بسته را مشاهده کنم
* لازم است محتویات بسته را بررسی کنم


ثبت رایگان آگهی