پذیرش بسته از “فرانسه، پاریس” به “ایران ، تهران”

مبدافرانسه / پاریس
مقصدایران / تهران
تاریخ پرواز27 January
وزن خالی بار

* بسته باید کاملا قابل رویت باشد
* لازم است محتویات بسته را به طور کامل بررسی کنم
* لازم است مدارک شناسایی صاحب بسته را مشاهده کنم
* لازم است محتویات بسته را بررسی کنم


ثبت رایگان آگهی