پذیرش بسته از “ایران ، مشهد، قم، تهران و نوشهر” به “آلمان ، برلین یا شهرِی دیگر”

مبداایران / مشهد، قم، تهران و نوشهر
مقصدآلمان / برلین و شهری دیگر
تاریخ پرواز9 February
وزن خالی بارنامه و مدارک مشکلی نیست و بسته باید خیلی کوچک باشد

* بسته باید کاملا قابل رویت باشد
* لازم است محتویات بسته را به طور کامل بررسی کنم
* لازم است محتویات بسته را بررسی کنم


ثبت رایگان آگهی