پذیرش بسته از “ایران ، تهران” به “فرانسه ، پاریس”

مبداایران / تهران
مقصدفرانسه / پاریس
تاریخ پرواز30 December
وزن خالی بار

* لازم است محتویات بسته را به طور کامل بررسی کنم
* لازم است مدارک شناسایی صاحب بسته را مشاهده کنم
* لازم است محتویات بسته را بررسی کنم


ثبت رایگان آگهی