پذیرش بسته از “ایتالیا ، ونيز” به “ایران ، تهران”

مبداایتالیا / ونيز
مقصدایران / تهران
تاریخ پرواز16 January
وزن خالی بار١٢٠ در ٨٠ و ٥٠ ارتفاع

* اقلامی که قبول می کنم : باكس خالي سگ


ثبت رایگان آگهی