پذیرش بسته از “آلمان ، کلن” به “ایران ، تهران”

مبداآلمان / کلن
مقصدایران / تهران
تاریخ پرواز26 January
وزن خالی بار

* بسته باید کاملا قابل رویت باشد
* لازم است محتویات بسته را به طور کامل بررسی کنم
* لازم است محتویات بسته را بررسی کنم
* اقلامی که قبول می کنم : مدارک


ثبت رایگان آگهی