پذیرش بسته از “آلمان ، هانوفر” به “ایران ، تهران و شیراز”

مبداآلمان / هانوفر
مقصدایران / تهران و شیراز
تاریخ پرواز28 December
وزن خالی بار

* بسته باید کاملا قابل رویت باشد
* لازم است محتویات بسته را به طور کامل بررسی کنم
* لازم است مدارک شناسایی صاحب بسته را مشاهده کنم
* لازم است محتویات بسته را بررسی کنم


ثبت رایگان آگهی