پذیرش بسته از “آلمان ، دوسلدورف” به “ایران ، کرج”

مبداآلمان / دوسلدورف
مقصدایران / کرج
تاریخ پرواز28 December
وزن خالی بار

* بسته باید کاملا قابل رویت باشد
* لازم است محتویات بسته را به طور کامل بررسی کنم
* لازم است محتویات بسته را بررسی کنم
* اقلامی که قبول می کنم : نامه پوشاک


ثبت رایگان آگهی