پذیرش بسته از”ایران ، تهران” به “اسپانیا ، مادرید”

مبداایران / تهران
مقصداسپانیا / مادرید
تاریخ پرواز3 August
وزن خالی بار

* بسته باید کاملا قابل رویت باشد
* لازم است محتویات بسته را به طور کامل بررسی کنم
* لازم است مدارک شناسایی صاحب بسته را مشاهده کنم
* لازم است محتویات بسته را بررسی کنم


ثبت رایگان آگهی